Login: E-mail  Wachtwoord  Wachtwoord vergeten


Huisregels

Een minimum aan regels zijn noodzakelijk om dit event voor iedereen aangenaam te houden. Bij inbreuk op een van deze regels en het niet opvolgen van een waarschuwing, zal een verwijdering uit de zaal een onvermijdelijk gevolg zijn; dit zonder enige terugbetaling van de toegangsprijs.

Door deelname aan SugarLAN ALL-IN verklaart elke deelnemer zich akkoord met dit reglement, alsook met elke beslissing die de SugarLAN ALL-IN organisatie neemt hieromtrent. Hierna volgt een listing van enkele belangijke kernregels, daaronder vind je het hele reglement .
 • Burengerucht: het storen van de omwonenden is niet toegelaten.
 • Geluid: luidsprekers en mengpanelen zijn niet toegelaten, gebruik van een hoofdtelefoon is verplicht.
 • Hacken: het (proberen te) hacken van de aanwezige pc's en servers is niet toegelaten.
 • Filesharing: het is ten strengste verboden auteursrechtelijk beschermde bestanden te verdelen over het netwerk. Wij hanteren hierop een Zero-Tolerance!
 • Software: de organisatie is niet aansprakelijk voor de software die aanwezig is op jullie PC, noch voor wat jullie er mee doen.
 • Electriciteit: wegens dikwijls de oorzaak van verliesstroom zijn verdeelstekkers met schakelaar en/of zekering niet toegelaten. Zorg aub voor een simpele en degelijke verdeelstekker.
 • Eten & Drinken: Het meebrengen van eigen eten is beperkt toegelaten. Klaargemaakt voedsel zoals kebab, pizza-delivery, frieten zijn niet toegelaten. Wij voorzien een groot cateringaanbod aan een degelijke prijs. Zonder cateringomzet is het organiseren van SugarLAN niet mogelijk.
 • Roken / vapen: In de zaal geldt een volledig rookverbod, ook vapen is niet toegelaten!
 • Drugs: deze worden onder geen enkel beding toegelaten, noch in het gebouw, noch ergens anders op het domein.
 • Afval: help ons de zaal schoon te houden, en werp je afval in de alom tegenwoordige vuilzakken.
 • Politie: bij diefstal en bij vandalisme zal de Politie verwittigd worden.
 • Elke deelnemer onder de 18 jaar die niet vergezeld is van een volwassene dient een schriftelijke toelating mee te brengen waarin de Ouders/voogd bevestigen dat hij/zij mag deelnemen aan SugarLAN ALL-IN, samen met een telefoonnr. in geval van nood.

Artikel 1 : Organisatie

SugarLAN Events VZW (ondernemingsnummer 0567.706.257) organiseert een lanparty genaamd SugarLAN ALL-IN v3.0 . Deze wordt georganiseerd in PC Stok, Helstraat 40, 3470 Kortenaken (Stok) met begin op 07-10-2022 om 18:00u en wordt afgesloten op 09-10-2022 om 18:00u.

Door deelname aan
SugarLAN ALL-IN v3.0 verklaart elke deelnemer zich akkoord met dit reglement, alsook met elke beslissing die de SugarLAN ALL-IN Organisatie daarover neemt. De SugarLAN ALL-IN Organisatie houdt toezicht op het regelmatige verloop van SugarLAN ALL-IN v3.0 . De beslissingen van de SugarLAN ALL-IN Organisatie kunnen niet betwist worden.

Er worden geen briefwisseling of telefoongesprekken in verband met
SugarLAN ALL-IN v3.0 verspreid. De SugarLAN ALL-IN Organisatie behoudt zich ten allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het reglement. Deze wijzigingen zullen gepubliceerd worden op haar website www.sugarlan.com.

De
SugarLAN ALL-IN Organisatie zal, met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de persoonsgegevens die bij registratie voor SugarLAN ALL-IN v3.0 meegedeeld worden opslaan in zijn databanken. Dit stelt de SugarLAN ALL-IN Organisatie in de mogelijkheid de deelnemers regelmatig op de hoogte te brengen van nieuwe edities van ons evenement. Deze gegevens zullen NOOIT aan derden, voor gelijk welk doeleinde, zij het commercieel zij het persoonlijk, verkocht worden.

Alle persoonlijke gegevens die de deelnemers doorgeven aan de
SugarLAN ALL-IN Organisatie zullen met de grootste discretie bewaard worden. Bij het versturen van persoonlijke gegevens erkent de deelnemer evenwel dat de verzending van zulke gegevens via het internet nooit zonder risico is.

Schade die het gevolg is van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de
SugarLAN ALL-IN Organisatie.Artikel 2 : Deelname

Iedere persoon kan deelnemen aan
SugarLAN ALL-IN v3.0 . Er kan enkel individueel ingeschreven worden, inschrijvingen in groep zijn niet toegelaten. Per persoon en per e-mail adres wordt slechts 1 inschrijving toegelaten. De SugarLAN ALL-IN Organisatie heeft het recht om de deelnemer(s) die zich meer dan één maal inschrijven volledig van de wedstrijd uit te sluiten.

Deelnemen aan de lanparty
SugarLAN ALL-IN v3.0 kan enkel op het internet op www.sugarlan.com door aldaar het daartoe bestemde deelnemingsformulier in te vullen. Deelnemingsformulieren die niet volledig ingevuld zijn, zijn niet geldig. De deelnemingsformulieren zijn geldig vanaf het moment dat de SugarLAN ALL-IN Organisatie ze in haar bezit heeft (dat wil zeggen, wanneer ze na de inschrijving online opgenomen zijn in haar database) EN het correcte bedrag gestort werd op rekening nummer BE53 0017 4354 1553 met als vermelding: Deelname SugarLAN ALL-IN v3.0 - INSCHRIJVINGSNUMMER (waar INSCHRIJVINGSNUMMER vervangen wordt door je eigen inschrijvingsnummer terug te vinden bij "mijn gegevens").

Deelnemingsformulieren moeten ten laatste op 6 oktober om 23.59u in het bezit zijn van de
SugarLAN ALL-IN Organisatie om geldig te zijn, onder voorbehoud van het recht van de SugarLAN ALL-IN Organisatie om de inschrijvingen vervroegd af te sluiten indien de beschikbare plaatsen bezet zijn of om praktische redenen. De online inschrijving en de registratie in de database van de SugarLAN ALL-IN Organisatie geldt als bewijs. De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor online inschrijvingen die niet in de database terug te vinden zijn.

Deelnemers onder de 18 jaar welke zonder begeleiding van een volwassene deelnemen aan SugarLAN ALL-IN, moeten een door de ouders ondertekend akkoord meebrengen. Je hoeft dit niet af te geven aan de ingang, maar wanneer hier om gevraagd wordt, moet je dit wel kunnen aantonen. Gebruik hiervoor onderstaand template:

Ik , ouder/voogd van geef hem toelating om deel te nemen aan SugarLAN ALL-IN van 07-10-2022 tot en met 09-10-2022 in PC Stok, Helstraat 40, 3470 Kortenaken (Stok). In geval van nood, bel >


Artikel 3 : Bepaling van de winnaars/prijzen

De winnaars zullen op 09-10-2022 op de plaats waar de lanparty
SugarLAN ALL-IN v3.0 gehouden wordt op de hoogte gebracht worden onder meer via omroeping. De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura en kunnen niet doorgegeven worden aan derden. De winnaars moeten zich uiterlijk op 09-10-2022 om 18:00u op de plaats waar de lanparty SugarLAN ALL-IN v3.0 gehouden wordt bekendmaken bij de organisatoren. Bij niet tijdige aanmelding zullen de prijzen in kwestie toekomen aan de organisatie.Artikel 4 : Algemeenheden

De
SugarLAN ALL-IN Organisatie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel directe als indirecte, aan personen, al dan niet deelnemers, of materialen (hier inbegrepen hard- en software) als gevolg van het deelnemen aan SugarLAN ALL-IN v3.0 en haar bijhorende wedstrijden. Dit geldt eveneens voor technische storingen en/of mankementen in de hard- of software en/of van beslissingen van de SugarLAN ALL-IN Organisatie waardoor deelname aan de wedstrijd tijdelijk ofwel niet mogelijk is, onderbroken wordt of heel moeilijk verloopt.

Het is niet toegelaten sterke dranken binnen te brengen in de zaal.

De lanparty
SugarLAN ALL-IN v3.0 wordt gehouden in PC Stok, Helstraat 40, 3470 Kortenaken (Stok). De deelnemers aanvaarden de regels van dat huis, zullen deze respecteren en zullen zich correct gedragen. Deelnemers of bezoekers die zich te buiten gaan aan dronkenschap, vandalisme, oproer, ruzie of ordeverstoring kunnen ten allen tijde de toegang tot de lanparty SugarLAN ALL-IN v3.0 ontzegd worden en bij ernstige misdrijven zal de politie verwittigd worden.

Het gebruik van speakers is ten allen tijden verboden. Enkel het gebruik van hoofdtelefoons is toegestaan. Er zal controle zijn hierop en deelnemers die zich niet aan deze regel houden, kunnen verwijderd worden van de lanparty
SugarLAN ALL-IN v3.0 .

De
SugarLAN ALL-IN Organisatie is niet verantwoordelijk voor ongeval, verlies of diefstal. Elke deelnemer ziet af van elk verhaal tegen de SugarLAN ALL-IN Organisatie in dit verband.

Alle eventuele aanpassingen of verbeteringen aan dit reglement, daarbij inbegrepen tijdens de loop van de
SugarLAN ALL-IN v3.0 en haar bijhorende wedstrijden, gelden onverkort als punt van reglement.Artikel 5 : Verbod van misbruik

De deelnemer is als enige verantwoordelijk voor de gegevens die hij consulteert, opvraagt of doorstuurt.

In het algemeen kan de
SugarLAN ALL-IN Organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die derden of de deelnemer plegen via het netwerk en de infrastructuur van de SugarLAN ALL-IN Organisatie. Als het netwerk en infrastructuur van de SugarLAN ALL-IN Organisatie gebruikt wordt op enige wijze die in strijd zou zijn met onderhavig reglement en al haar voorwaarden, of met andere geldende voorschriften, zullen de noodzakelijke maatregelen genomen worden teneinde de inbreuk stop te zetten en heeft de SugarLAN ALL-IN Organisatie het recht om naar eigen oordeel de deelnemer onmiddellijk uit te sluiten en te verwijderen, zonder verwijl en zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder dat de SugarLAN ALL-IN Organisatie tot enige schadevergoeding gehouden is.

Elke deelnemer is aansprakelijk, en zal de
SugarLAN ALL-IN Organisatie schadeloosstellen, voor alle kosten en schade die voortvloeien uit het oneigenlijk of onrechtmatig gebruik van het netwerk en infrastructuur door de deelnemer of door een derde partij en is tevens verplicht de SugarLAN ALL-IN Organisatie te vrijwaren tegen vorderingen van derden, daarbij inbegrepen vorderingen naar aanleiding van gebruik niet conform aan onderhavig reglement. Deze clausule is eveneens van toepassing indien de deelnemer gegevens verspreidt of toegankelijk maakt op onrechtmatige wijze of met inbreuk op de rechten van derden, zoals intellectuele rechten en naburige rechten. De deelnemer vrijwaart de SugarLAN ALL-IN Organisatie voor elke vordering van derden in dit verband.

De
SugarLAN ALL-IN Organisatie en/of haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die derden of de deelnemer plegen via haar netwerk. Het netwerk en infrastructuur van de SugarLAN ALL-IN Organisatie mag uitsluitend worden gebruikt voor wettelijk toegestane doeleinden.

Het is ondermeer ten strengste verboden om een verbinding te maken of om materiaal te zenden, ontvangen, uploaden of downloaden, gebruiken of hergebruiken:

 • waarvan het bestaan, de inhoud, het bezit, de verspreiding of het gebruik bedreigend, obsceen of frauduleus is;
 • dat inbreuk pleegt op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, rechten van derden of wettelijke bepalingen;
 • dat een misdrijf vormt of een inbreuk op een rechterlijk bevel, een overheidsbesluit of enigerlei andere illegale handeling vormt.

Het is verboden het netwerk en infrastructuur van SugarLAN ALL-IN Organisatie te gebruiken voor elke actie die leidt tot:

 • de illegale of zonder toestemming genomen toegang tot de gegevens van de verbonden netwerken;
 • de aantasting of het in gevaar brengen van de goede werking van het IP netwerk en infrastructuur;
 • het in gevaar brengen van of de aantasting van de integriteit van computergegevens of de beschadiging of vernietiging van de informaticagegevens of van hun betrouwbaarheid;
 • het in gevaar brengen van of de aantasting van de privacy van derden in het algemeen of van andere deelnemers van het netwerk in het bijzonder.

Het is verboden om illegale software binnen te brengen of te gebruiken alsook enig ander materiaal dat illegaal is of inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten of rechten van derden. Elke deelnemer vrijwaart de SugarLAN ALL-IN Organisatie voor elke vordering van derden in dit verband. De SugarLAN ALL-IN Organisatie is niet aansprakelijk voor inbreuken die deelnemers plegen via haar netwerk of infrastructuur. Elke deelnemer is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het onrechtmatig gebruik ervan.

De deelnemer erkent dat de
SugarLAN ALL-IN Organisatie niet in staat is de inhoud van de op haar server(s) en op de verschillende plaatsen geplaatste informatie te controleren. De deelnemer is en blijft alleen verantwoordelijk voor de inhoud van alle uitgewisselde gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot de keuze en de gevolgen van het plaatsen van links naar andere servers of PC's. Elke deelnemer vrijwaart de SugarLAN ALL-IN Organisatie voor elke vordering en schade dienaangaande van derden.

Elke applicatie die het netwerk en infrastructuur overbelast of op onredelijke wijze belast, op welke wijze dan ook, zal worden beschouwd als een potentieel offensief gebruik van het netwerk en infrastructuur (flooding, denial of service, ...) en is verboden. De deelnemer zal geen informaticapiraterij of hacking plegen tegenover het systeem van de
SugarLAN ALL-IN Organisatie en hun leveranciers, of tegenover enig ander systeem.Artikel 6 : Geschillen

De deelnemers aanvaarden dat hun naam en/of foto gepubliceerd worden alsook dat hun beeltenis of portret gereproduceerd en aan het publiek kenbaar wordt gemaakt op enigerlei wijze, daarbij inbegrepen via film en streaming, en dit ondermeer op de website(s) van de organisatoren, waaronder deze met url www.sugarlan.com.

De
SugarLAN ALL-IN Organisatie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen die het openbaar maken van deze gegevens zou hebben voor de winnaars.

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Personen die op welke wijze ook
SugarLAN ALL-IN v3.0 en haar bijhorende wedstrijden vervalsen, een inbreuk plegen op het reglement of pogingen daartoe ondernemen, worden volledig van SugarLAN ALL-IN v3.0 en haar bijhorende wedstrijden uitgesloten; hun deelname geldt als niet bestaande.

De zaken die niet voorzien zijn in dit reglement zullen onderzocht worden door een Comité van Wijzen die aangesteld worden door de organisatoren (de samenstelling van dit comité kan geraadpleegd worden bij de
SugarLAN ALL-IN Organisatie). De beslissingen van dit comité zijn onherroepelijk.

Door aan de lanparty
SugarLAN ALL-IN v3.0 deel te nemen aanvaardt men zonder voorbehoud alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren genoopt zijn te treffen. Tegen hun beslissing is geen verhaal mogelijk.

Artikel 8 : Gebruik van het cateringsysteem

Tijdens SugarLAN wordt er gebruik gemaakt van een cateringsysteem met digitale betalingen. U kan uw account opladen en dit geld spenderen aan onze catering. Na afloop van het evenement kan u het geld op uw account laten staan. Indien u meer dan 5 EUR over hebt kan u dit laten terugstorten.

Artikel 7 : Samenstelling van de organisatie

SugarLAN ALL-IN v3.0 wordt georganiseerd door SugarLAN Events VZW.

Ondernemingsnr. / BTW nr: 0567.70.257
Zetel: Braamstraat 2a, 3470 Kortenaken
 

 
Logistic Partners