Login: E-mail  Wachtwoord  Wachtwoord vergeten


Huisregels

Een minimum aan regels zijn noodzakelijk om dit event voor iedereen aangenaam te houden. Bij inbreuk op een van deze regels en het niet opvolgen van een waarschuwing, zal een verwijdering uit de zaal een onvermijdelijk gevolg zijn; dit zonder enige terugbetaling van de toegangsprijs.

Door deelname aan 15 Years SugarLAN verklaart elke deelnemer zich akkoord met dit reglement, alsook met elke beslissing die de 15 Years SugarLAN organisatie neemt hieromtrent. Hierna volgt een listing van enkele belangijke kernregels, daaronder vind je het hele reglement .
 • Burengerucht: het storen van de omwonenden is niet toegelaten.
 • Geluid: luidsprekers en mengpanelen zijn niet toegelaten, gebruik van een hoofdtelefoon is verplicht.
 • Hacken: het (proberen te) hacken van de aanwezige pc's en servers is niet toegelaten.
 • Filesharing: het is ten strengste verboden auteursrechtelijk beschermde bestanden te verdelen over het netwerk. Wij hanteren hierop een Zero-Tolerance!
 • Software: de organisatie is niet aansprakelijk voor de software die aanwezig is op jullie PC, noch voor wat jullie er mee doen.
 • Electriciteit: wegens dikwijls de oorzaak van verliesstroom zijn verdeelstekkers met schakelaar en/of zekering niet toegelaten. Zorg aub voor een simpele en degelijke verdeelstekker.
 • Eten & Drinken: Het meebrengen van eigen eten is beperkt toegelaten. Klaargemaakt voedsel zoals kebab, pizza-delivery, frieten zijn niet toegelaten. Wij voorzien een groot cateringaanbod aan een degelijke prijs. Zonder cateringomzet is het organiseren van SugarLAN niet mogelijk.
 • Roken / vapen: In de zaal geldt een volledig rookverbod, ook vapen is niet toegelaten!
 • Drugs: deze worden onder geen enkel beding toegelaten, noch in het gebouw, noch ergens anders op het domein.
 • Afval: help ons de zaal schoon te houden, en werp je afval in de alom tegenwoordige vuilzakken.
 • Politie: bij diefstal en bij vandalisme zal de Politie verwittigd worden.
 • Elke deelnemer onder de 18 jaar die niet vergezeld is van een volwassene dient een schriftelijke toelating mee te brengen waarin de Ouders/voogd bevestigen dat hij/zij mag deelnemen aan 15 Years SugarLAN, samen met een telefoonnr. in geval van nood.

Artikel 1 : Organisatie

SugarLAN Events VZW (ondernemingsnummer 0567.706.257) organiseert een lanparty genaamd 15 Years SugarLAN . Deze wordt georganiseerd in Hangaar 44, Steenbergestraat 44, 3380 Glabbeek met begin op 03-12-2021 om 18:00u en wordt afgesloten op 05-12-2021 om 18:00u.

Door deelname aan
15 Years SugarLAN verklaart elke deelnemer zich akkoord met dit reglement, alsook met elke beslissing die de 15 Years SugarLAN Organisatie daarover neemt. De 15 Years SugarLAN Organisatie houdt toezicht op het regelmatige verloop van 15 Years SugarLAN . De beslissingen van de 15 Years SugarLAN Organisatie kunnen niet betwist worden.

Er worden geen briefwisseling of telefoongesprekken in verband met
15 Years SugarLAN verspreid. De 15 Years SugarLAN Organisatie behoudt zich ten allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het reglement. Deze wijzigingen zullen gepubliceerd worden op haar website www.sugarlan.com.

De
15 Years SugarLAN Organisatie zal, met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de persoonsgegevens die bij registratie voor 15 Years SugarLAN meegedeeld worden opslaan in zijn databanken. Dit stelt de 15 Years SugarLAN Organisatie in de mogelijkheid de deelnemers regelmatig op de hoogte te brengen van nieuwe edities van ons evenement. Deze gegevens zullen NOOIT aan derden, voor gelijk welk doeleinde, zij het commercieel zij het persoonlijk, verkocht worden.

Alle persoonlijke gegevens die de deelnemers doorgeven aan de
15 Years SugarLAN Organisatie zullen met de grootste discretie bewaard worden. Bij het versturen van persoonlijke gegevens erkent de deelnemer evenwel dat de verzending van zulke gegevens via het internet nooit zonder risico is.

Schade die het gevolg is van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de
15 Years SugarLAN Organisatie.Artikel 2 : Deelname

Iedere persoon kan deelnemen aan
15 Years SugarLAN . Er kan enkel individueel ingeschreven worden, inschrijvingen in groep zijn niet toegelaten. Per persoon en per e-mail adres wordt slechts 1 inschrijving toegelaten. De 15 Years SugarLAN Organisatie heeft het recht om de deelnemer(s) die zich meer dan één maal inschrijven volledig van de wedstrijd uit te sluiten.

Deelnemen aan de lanparty
15 Years SugarLAN kan enkel op het internet op www.sugarlan.com door aldaar het daartoe bestemde deelnemingsformulier in te vullen. Deelnemingsformulieren die niet volledig ingevuld zijn, zijn niet geldig. De deelnemingsformulieren zijn geldig vanaf het moment dat de 15 Years SugarLAN Organisatie ze in haar bezit heeft (dat wil zeggen, wanneer ze na de inschrijving online opgenomen zijn in haar database) EN het correcte bedrag gestort werd op rekening nummer BE53 0017 4354 1553 met als vermelding: Deelname 15 Years SugarLAN - INSCHRIJVINGSNUMMER (waar INSCHRIJVINGSNUMMER vervangen wordt door je eigen inschrijvingsnummer terug te vinden bij "mijn gegevens").

Deelnemingsformulieren moeten ten laatste op 6 oktober om 23.59u in het bezit zijn van de
15 Years SugarLAN Organisatie om geldig te zijn, onder voorbehoud van het recht van de 15 Years SugarLAN Organisatie om de inschrijvingen vervroegd af te sluiten indien de beschikbare plaatsen bezet zijn of om praktische redenen. De online inschrijving en de registratie in de database van de 15 Years SugarLAN Organisatie geldt als bewijs. De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor online inschrijvingen die niet in de database terug te vinden zijn.

Deelnemers onder de 18 jaar welke zonder begeleiding van een volwassene deelnemen aan 15 Years SugarLAN, moeten een door de ouders ondertekend akkoord meebrengen. Je hoeft dit niet af te geven aan de ingang, maar wanneer hier om gevraagd wordt, moet je dit wel kunnen aantonen. Gebruik hiervoor onderstaand template:

Ik , ouder/voogd van geef hem toelating om deel te nemen aan 15 Years SugarLAN van 03-12-2021 tot en met 05-12-2021 in Hangaar 44, Steenbergestraat 44, 3380 Glabbeek. In geval van nood, bel >


Artikel 3 : Bepaling van de winnaars/prijzen

De winnaars zullen op 05-12-2021 op de plaats waar de lanparty
15 Years SugarLAN gehouden wordt op de hoogte gebracht worden onder meer via omroeping. De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura en kunnen niet doorgegeven worden aan derden. De winnaars moeten zich uiterlijk op 05-12-2021 om 18:00u op de plaats waar de lanparty 15 Years SugarLAN gehouden wordt bekendmaken bij de organisatoren. Bij niet tijdige aanmelding zullen de prijzen in kwestie toekomen aan de organisatie.Artikel 4 : Algemeenheden

De
15 Years SugarLAN Organisatie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel directe als indirecte, aan personen, al dan niet deelnemers, of materialen (hier inbegrepen hard- en software) als gevolg van het deelnemen aan 15 Years SugarLAN en haar bijhorende wedstrijden. Dit geldt eveneens voor technische storingen en/of mankementen in de hard- of software en/of van beslissingen van de 15 Years SugarLAN Organisatie waardoor deelname aan de wedstrijd tijdelijk ofwel niet mogelijk is, onderbroken wordt of heel moeilijk verloopt.

Het is niet toegelaten sterke dranken binnen te brengen in de zaal.

De lanparty
15 Years SugarLAN wordt gehouden in Hangaar 44, Steenbergestraat 44, 3380 Glabbeek. De deelnemers aanvaarden de regels van dat huis, zullen deze respecteren en zullen zich correct gedragen. Deelnemers of bezoekers die zich te buiten gaan aan dronkenschap, vandalisme, oproer, ruzie of ordeverstoring kunnen ten allen tijde de toegang tot de lanparty 15 Years SugarLAN ontzegd worden en bij ernstige misdrijven zal de politie verwittigd worden.

Het gebruik van speakers is ten allen tijden verboden. Enkel het gebruik van hoofdtelefoons is toegestaan. Er zal controle zijn hierop en deelnemers die zich niet aan deze regel houden, kunnen verwijderd worden van de lanparty
15 Years SugarLAN .

De
15 Years SugarLAN Organisatie is niet verantwoordelijk voor ongeval, verlies of diefstal. Elke deelnemer ziet af van elk verhaal tegen de 15 Years SugarLAN Organisatie in dit verband.

Alle eventuele aanpassingen of verbeteringen aan dit reglement, daarbij inbegrepen tijdens de loop van de
15 Years SugarLAN en haar bijhorende wedstrijden, gelden onverkort als punt van reglement.Artikel 5 : Verbod van misbruik

De deelnemer is als enige verantwoordelijk voor de gegevens die hij consulteert, opvraagt of doorstuurt.

In het algemeen kan de
15 Years SugarLAN Organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die derden of de deelnemer plegen via het netwerk en de infrastructuur van de 15 Years SugarLAN Organisatie. Als het netwerk en infrastructuur van de 15 Years SugarLAN Organisatie gebruikt wordt op enige wijze die in strijd zou zijn met onderhavig reglement en al haar voorwaarden, of met andere geldende voorschriften, zullen de noodzakelijke maatregelen genomen worden teneinde de inbreuk stop te zetten en heeft de 15 Years SugarLAN Organisatie het recht om naar eigen oordeel de deelnemer onmiddellijk uit te sluiten en te verwijderen, zonder verwijl en zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder dat de 15 Years SugarLAN Organisatie tot enige schadevergoeding gehouden is.

Elke deelnemer is aansprakelijk, en zal de
15 Years SugarLAN Organisatie schadeloosstellen, voor alle kosten en schade die voortvloeien uit het oneigenlijk of onrechtmatig gebruik van het netwerk en infrastructuur door de deelnemer of door een derde partij en is tevens verplicht de 15 Years SugarLAN Organisatie te vrijwaren tegen vorderingen van derden, daarbij inbegrepen vorderingen naar aanleiding van gebruik niet conform aan onderhavig reglement. Deze clausule is eveneens van toepassing indien de deelnemer gegevens verspreidt of toegankelijk maakt op onrechtmatige wijze of met inbreuk op de rechten van derden, zoals intellectuele rechten en naburige rechten. De deelnemer vrijwaart de 15 Years SugarLAN Organisatie voor elke vordering van derden in dit verband.

De
15 Years SugarLAN Organisatie en/of haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die derden of de deelnemer plegen via haar netwerk. Het netwerk en infrastructuur van de 15 Years SugarLAN Organisatie mag uitsluitend worden gebruikt voor wettelijk toegestane doeleinden.

Het is ondermeer ten strengste verboden om een verbinding te maken of om materiaal te zenden, ontvangen, uploaden of downloaden, gebruiken of hergebruiken:

 • waarvan het bestaan, de inhoud, het bezit, de verspreiding of het gebruik bedreigend, obsceen of frauduleus is;
 • dat inbreuk pleegt op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, rechten van derden of wettelijke bepalingen;
 • dat een misdrijf vormt of een inbreuk op een rechterlijk bevel, een overheidsbesluit of enigerlei andere illegale handeling vormt.

Het is verboden het netwerk en infrastructuur van 15 Years SugarLAN Organisatie te gebruiken voor elke actie die leidt tot:

 • de illegale of zonder toestemming genomen toegang tot de gegevens van de verbonden netwerken;
 • de aantasting of het in gevaar brengen van de goede werking van het IP netwerk en infrastructuur;
 • het in gevaar brengen van of de aantasting van de integriteit van computergegevens of de beschadiging of vernietiging van de informaticagegevens of van hun betrouwbaarheid;
 • het in gevaar brengen van of de aantasting van de privacy van derden in het algemeen of van andere deelnemers van het netwerk in het bijzonder.

Het is verboden om illegale software binnen te brengen of te gebruiken alsook enig ander materiaal dat illegaal is of inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten of rechten van derden. Elke deelnemer vrijwaart de 15 Years SugarLAN Organisatie voor elke vordering van derden in dit verband. De 15 Years SugarLAN Organisatie is niet aansprakelijk voor inbreuken die deelnemers plegen via haar netwerk of infrastructuur. Elke deelnemer is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het onrechtmatig gebruik ervan.

De deelnemer erkent dat de
15 Years SugarLAN Organisatie niet in staat is de inhoud van de op haar server(s) en op de verschillende plaatsen geplaatste informatie te controleren. De deelnemer is en blijft alleen verantwoordelijk voor de inhoud van alle uitgewisselde gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot de keuze en de gevolgen van het plaatsen van links naar andere servers of PC's. Elke deelnemer vrijwaart de 15 Years SugarLAN Organisatie voor elke vordering en schade dienaangaande van derden.

Elke applicatie die het netwerk en infrastructuur overbelast of op onredelijke wijze belast, op welke wijze dan ook, zal worden beschouwd als een potentieel offensief gebruik van het netwerk en infrastructuur (flooding, denial of service, ...) en is verboden. De deelnemer zal geen informaticapiraterij of hacking plegen tegenover het systeem van de
15 Years SugarLAN Organisatie en hun leveranciers, of tegenover enig ander systeem.Artikel 6 : Geschillen

De deelnemers aanvaarden dat hun naam en/of foto gepubliceerd worden alsook dat hun beeltenis of portret gereproduceerd en aan het publiek kenbaar wordt gemaakt op enigerlei wijze, daarbij inbegrepen via film en streaming, en dit ondermeer op de website(s) van de organisatoren, waaronder deze met url www.sugarlan.com.

De
15 Years SugarLAN Organisatie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen die het openbaar maken van deze gegevens zou hebben voor de winnaars.

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Personen die op welke wijze ook
15 Years SugarLAN en haar bijhorende wedstrijden vervalsen, een inbreuk plegen op het reglement of pogingen daartoe ondernemen, worden volledig van 15 Years SugarLAN en haar bijhorende wedstrijden uitgesloten; hun deelname geldt als niet bestaande.

De zaken die niet voorzien zijn in dit reglement zullen onderzocht worden door een Comité van Wijzen die aangesteld worden door de organisatoren (de samenstelling van dit comité kan geraadpleegd worden bij de
15 Years SugarLAN Organisatie). De beslissingen van dit comité zijn onherroepelijk.

Door aan de lanparty
15 Years SugarLAN deel te nemen aanvaardt men zonder voorbehoud alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren genoopt zijn te treffen. Tegen hun beslissing is geen verhaal mogelijk.

Artikel 8 : Gebruik van het cateringsysteem

Tijdens SugarLAN wordt er gebruik gemaakt van een cateringsysteem met digitale betalingen. U kan uw account opladen en dit geld spenderen aan onze catering. Na afloop van het evenement kan u het geld op uw account laten staan. Indien u meer dan 5 EUR over hebt kan u dit laten terugstorten.

Artikel 7 : Samenstelling van de organisatie

15 Years SugarLAN wordt georganiseerd door SugarLAN Events VZW.

Ondernemingsnr. / BTW nr: 0567.70.257
Zetel: Braamstraat 2a, 3470 Kortenaken
 

 
Premium Sponsors


Sponsors

Logistic Partners